Open School verplaatst naar 21 januari

Algemeen

Vanwege de aangescherpte maatregelen kan de Open School op vrijdag 19 november helaas niet doorgaan. Wij verplaatsen de Open School naar vrijdag 21 januari. Hopelijk zien we je dan!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Preventieve kluisjescontrole

Algemeen

De Week van de Veiligheid heeft dit jaar als hoofdthema: ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit? Donderdag 14 oktober stond in het teken van het dagthema geweld. Het Sondervick College, politie, bureau HALT en gemeente Veldhoven vinden het belangrijk om gezamenlijk mee te doen met dit landelijk thema. Daarom vond er vandaag op het Sondervick College een preventieve kluisjescontrole plaats.

Alleen schoolspullen en wat verdwaalde etensresten
Steekproefsgewijs is de helft van de kluisjes in alle schoolgebouwen open gemaakt. Bij de controle troffen we geen verboden middelen aan. Alleen zaken die in een schoolkluisje thuis horen. Jan Roelands, adviseur Openbare Orde & Veiligheid bij gemeente Veldhoven: “Wij kijken tevreden terug op deze actie en zijn blij dat we samen met al deze partijen weer aandacht hebben kunnen geven aan het belang van een veilige omgeving.”

Het meenemen van verboden middelen wordt in heel Nederland een steeds groter probleem
De laatste tijd komen in Nederland regelmatig incidenten in het nieuws waarbij jongeren (steek)wapens gebruiken op straat of op school. Jongeren vinden door verschillende invloeden het bezit en gebruik van wapens steeds normaler. Hetzelfde geldt voor alcohol en drugsgebruik door jongeren. Het gebruik van middelen verlaagt grenzen, wat zeer negatieve gevolgen kan hebben op veiligheid van jongeren op school.

School moet een veilige plek zijn
Mark Parren, veiligheidscoördinator bij het Sondervick College: “ We willen onze leerlingen en docenten een prettige leer- en werkomgeving bieden. Iedereen moet met een veilig gevoel naar school kunnen gaan. Om deze veiligheid te waarborgen hebben we meegewerkt aan deze preventieve kluisjescontrole. De samenwerking met politie en gemeente ervaren wij het hele jaar door als zeer positief. De lijntjes zijn kort. We weten elkaar snel te vinden.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Extra studiebegeleiding

Algemeen

De afgelopen twee schooljaren zijn door corona nogal anders verlopen dan gebruikelijk. Voor een aantal leerlingen heeft dat ertoe geleid dat ze achterstanden hebben opgelopen en moeite hebben om hun schoolwerk zelfstandig weer op de rit te krijgen. Om deze achterstanden in beeld te brengen hebben we vorig schooljaar diverse onderzoeken uitgevoerd. Een van deze onderzoeken bestond uit  een vragenlijst onder leerlingen en ouders. Daarnaast hebben we samen met docenten en het ondersteuningsteam de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd. We vertellen u graag meer over de extra begeleiding die wij aan gaan bieden.

Vakspecifieke studiebegeleiding
De overheid heeft subsidiegeld beschikbaar gesteld waarmee we studiebegeleiding voor een aantal leerlingen kunnen bekostigen. Na een inventarisatie onder mentoren zijn leerlingen geselecteerd die studiebegeleiding vanuit Spectrum Brabant ontvangen. Deze studiebegeleidingsgroep start na de herfstvakantie. Zij krijgen begeleiding tot aan de kerstvakantie. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de mentor op de hoogte gebracht. Brugklassers en eindexamenleerlingen worden niet in deze selectie meegenomen. Brugklassers krijgen eerst de tijd om te wennen aan het voortgezet onderwijs. Na deze opstart kunnen zij ook in aanmerking komen voor deze studiebegeleiding. Aan de hand van de eerste rapporten selecteren wij de leerlingen die na de kerstvakantie in aanmerking komen voor de tweede reeks studiebegeleiding. Voor eindexamenleerlingen bieden wij begeleiding toegespitst op het examen aan.

Eindexamentraining
We bieden al onze eindexamenleerlingen extra begeleiding en examentraining aan. Meer informatie ontvangen zij van hun mentor.

Huiswerk onder toezicht
Leerlingen die het lastig vinden om thuis hun huiswerk te maken kunnen dit na de herfstvakantie onder toezicht van een surveillant op school doen. Deze extra ondersteuning bieden wij gratis aan. Meer informatie over de tijdstippen en de mogelijkheid om aan te melden volgt binnenkort.

Heeft u vragen over extra begeleiding?
Neem dan contact op met de manager onderwijs van uw kind.

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2020-2021

Algemeen

Het schooljaar 2020-2021 stond in de hele wereld en óók op het Sondervick College in het teken van corona. We konden ons onderwijs maar héél kort op de manier aanbieden zoals we dat het liefste doen: samen met onze leerlingen in de school. Vanwege de pandemie werden we genoodzaakt onze lessen (gedeeltelijk) online aan te bieden.

Hoe was dat voor onze leerlingen? Hoe tevreden zijn ouders en leerlingen? Wat gaat goed? Wat kunnen we verbeteren? We hielden in april 2021 een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. We informeren u graag over de resultaten. De volledige rapportage leest u terug op scholen op de kaart.nl 

Onderwijs
Leerlingen zijn van mening dat de inzet van ICT tijdens de les (bijv. smartboards) nog aandacht verdient. Een aantal secties binnen school zijn hiermee aan het experimenteren. De kennis die zij opdoen delen ze met collega’s.

Vanuit een aantal ouders is er de zorg of leerlingen voldoende worden voorbereid op de komende schooljaren, hun verdere studietijd en hun plaats in de maatschappij. Sommige ouders geven ook aan dat wij als school de leerlingen meer uit kunnen dagen om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen vragen naar actievere lessen met variatie en soms ook meer ruimte om zelf aan de slag te gaan.

Ook de organisatie van extra activiteiten en stages werd genoemd als een verbeterpunt. Vanwege corona konden er helaas weinig tot geen buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. We vinden het erg jammer dat de leerlingen deze extra activiteiten moesten missen. Ze zijn vaak bepalend voor de herinnering aan de schooltijd. We hopen dan ook dat er komend schooljaar wel ruimte is voor buitenschoolse activiteiten.

Mentoren
Leerlingen én ouders zijn zeer tevreden en enthousiast over de begeleiding van de mentoren. Bij sommige opleidingen scoren we zelfs hoger dan de benchmark. Daar zijn we trots op! Leerlingen voelen voldoende vertrouwen om naar hun mentor toe te stappen in het geval van problemen.

Leerlingen worden gehoord en gezien en hun mening op school telt. We hebben de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in mentoren door o.a. speciale mentortrainingen. Het is fijn om in de resultaten terug te zien dat dat zijn vruchten afwerpt. Sommige leerlingen ervaren dat het contact met vakdocenten niet altijd even soepel verloopt. We nodigen deze leerlingen uit om specifieke gevallen met hun mentor te bespreken.

Veiligheid
Leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school. Ze geven aan dat er weinig gepest wordt. Als er wel een voorval is zou school soms duidelijker mogen optreden. Brugklasleerlingen hebben sinds vorig jaar les in hun eigen gebouw. Dit wordt door deze leerlingen als zeer prettig ervaren. Er is wel een zorg om het sociaal welbevinden van leerlingen na de lockdown. Tijdens de lockdown raakten sommige leerlingen geïsoleerd, waardoor ze bij terugkomst op school extra aandacht nodig hadden. Voor ons een aandachtspunt om mee te nemen na een eventuele toekomstige lockdown. En ook zeker een signaal waardoor we nog meer tijd nemen voor groepsvorming aan het begin van ieder schooljaar.

De resultaten. En hoe nu verder?
De uitslagen van het onderzoek zijn onderwerp van gesprek in teambijeenkomsten van docenten. Er zijn verbeterdoelstellingen geformuleerd die opgenomen zijn in het teamplan.

Heeft u na het lezen van deze resultaten zaken waar u nog extra aandacht voor wilt vragen? Wilt u dieper ingaan op bepaalde onderwerpen? Dan nodigen wij u van harte uit om samen met andere ouders tijdens de klankbordgroep met ons in gesprek te gaan.

Klankbordgroepen

Op onze school zijn klankbordgroepen actief. Ouders van leerlingen uit een bepaald leerjaar gaan in gesprek met de voor dat leerjaar verantwoordelijke manager onderwijs.

Continue reading

Leerlingen helpen mee aan metamorfose tunneltje tussen ASML en ’t Witven

Algemeen

‘t Witven en ASML namen het initiatief om van het tunneltje onder de A67 een heus kunstwerk te maken. En ze vragen daarbij onze leerlingen om hulp! Wat een eer!

Creatief concept
Een groep van 15 leerlingen verspreid over leerjaar 1 t/m 3 van vmbo en mavo mag meedenken over de invulling van de muurtekening. Maandag 15 maart was de eerste bijeenkomst. Annemieke Burgmans, eigenaar van ’t Witven, vertelde over het ontstaan van het plan. Teun Wartenbergh, directeur vastgoed bij ASML, gaf de leerlingen een kijkje in de keuken van ASML. Deze achtergrondinformatie is belangrijk want dat helpt je bij het maken van een concept. Hoe zo’n concept tot stand komt daar vertelde Kaspar van Leek van Studio Giftig meer over. Zij maken het uiteindelijke ontwerp waarbij ze gebruikmaken van de ideeën van onze leerlingen. Tot slot inspireerde Alex van Happen van het bedrijf Dutch Rose Media de leerlingen over augmented reality. Dat wordt ook een onderdeel van de tunnel én ook daarbij wordt de creativiteit van onze leerlingen gevraagd.

Van woordspin tot harkpoppetje
Tijd om zelf aan de slag te gaan. Techniek en natuur gaat centraal staan in de muurschildering. Deze twee woorden waren dan ook de basis voor de woordspinnen waar de leerlingen mee aan de slag gingen. Ook werden de eerste voorzichtige tekeningen al gemaakt. Niet in detail, maar met gebruik van harkpoppetjes en grove schetsen. De workshop twee weken later stond in het teken van augmented reality. 

Presentatie van ideeën
Maandag 12 april mochten leerlingen hun idee presenteren aan ASML, ‘t Witven en gemeente Veldhoven. Studio Giftig maakt met behulp van deze ideeën het eindontwerp. Er werd een leuk artikel in de  krant geschreven over de presentatie.

Wij kunnen niet wachten om over een paar maanden het eindresultaat te bewonderen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sondervick College ontvangt keurmerk ‘Brainport School’

Algemeen

Vanaf 1 januari 2021 mag het Sondervick College zich officieel een Brainport School noemen. Een Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. Een Brainport School werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Brainport is méér dan techniek. Brainport is óók design, duurzaamheid en food.

Onderwijsontwikkeling
De school sluit hiermee aan bij een netwerk van scholen waarin onderwijsontwikkeling een belangrijke rol speelt. In de samenwerking tussen de Brainport Scholen staan innovatie en kennisdeling centraal. Samen zoeken de docenten van de Brainport Scholen naar de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. De scholen hebben gezamenlijk zes pijlers opgesteld die leidend zijn: 3-O leren, omgevingsgericht leren, internationalisering, co-creatie, professionalisering, 21st century skills en leren op maat.

Onderzoekend, ondernemend en ontdekkend leren
Jasper Prins, coördinator Brainport op het Sondervick College vertelt: “Op onze school heb je het vak wetenschapsoriëntatie (WON) in havo/ vwo1 en vwo4. Onderzoekend leren komt terug in verschillende vakken, zoals bronnenonderzoek bij geschiedenis en plagiaatonderzoek bij muziek. Op de praktijkpleinen van het vmbo wordt gewerkt vanuit projecten waarbij leerlingen eerst zelf de oplossing voor een gegeven probleem moeten zoeken. De docent speelt bijvoorbeeld de klant voor een casus.

Omgevingsgericht leren
Samenwerking met bedrijven uit de regio is heel belangrijk. Rector Monique van Roosmalen: “ASML is een belangrijke partner van het Sondervick College.  ASML ontwikkelt activiteiten voor het onderwijs en die activiteiten worden op onze school getest en verfijnd. De school heeft bijgedragen aan de didactische kant van het Experience Center. Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om het Experience Center van ASML te bezoeken.” Vanuit Sterk TechniekOnderwijs is er een samenwerking met ruim 80 bedrijven uit de omgeving. Zowel praktijkgericht onderwijs op locatie, als het bieden van stageplaatsen maakt daar onderdeel van uit.  “Ook komt het voor dat het bedrijfsleven een werkstuk laat maken op school door leerlingen. Een voorbeeld hiervan zijn de krukjes die leerlingen maken voor de Severinus Stichting in Veldhoven. Een samenwerking die al in 2004 is gestart, waarbij intussen al ruim 220 krukjes (maatwerk) gemaakt zijn.” vertelt Monique trots. “Ook is er voor Merenfelt een bankje ontworpen volgens de richtlijnen van de ergo-therapeut speciaal voor de beweegtuin.”

Internationalisering
Het Sondervick College biedt tweetalig onderwijs (TTO) aan op mavo, havo en vwo. Meer dan 50% van de lessen wordt in het Engels  verzorgd. TTO-leerlingen krijgen ELC als extra vak waarin ze meer leren over andere culturen. Verder krijgen deze leerlingen European International Orientation (EIO). Om deze opleiding aan te bieden zijn er een aantal native speakers in dienst.

Co-creatie
Vanuit het Sterk TechniekOnderwijs wordt er steeds meer gewerkt met hybride docenten. Medewerkers uit het bedrijfsleven die één dag in de week op school ondersteunen in de (praktijk)lessen. “Eén van onze docenten loopt op dit moment een praktijkstage bij een bedrijf in de regio om zo zijn eigen kwaliteiten te verbeteren. Hoe mooi is dat!”, aldus Monique van Roosmalen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email