Skip to content

Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding

Het Sondervick College wil alle leerlingen een bij hen passende opleiding bieden in een veilige omgeving. Voor de meeste leerlingen is ondersteuning op klasniveau van de mentoren, vakdocenten en decanen voldoende. Iedere leerling kan begeleiding krijgen op didactisch gebied, bij loopbaanoriëntatie en bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms heeft een leerling extra ondersteuning of begeleiding nodig.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt op initiatief van de mentor of ouders in overleg met de ondersteuningscoördinator bekeken wat nodig is.

Mentorlessen
Tijdens de mentorlessen besteden we aandacht aan didactische, sociaal-emotionele en groepsvaardigheden. Ook kijken we naar loopbaanoriëntatie. In het eerste en het tweede leerjaar besteden we extra aandacht aan planningsvaardigheden en ‘leren leren’. Daarnaast volgen alle leerlingen in het eerste leerjaar een weerbaarheidstraining samen met hun klas.

Extra ondersteuning en trainingen

Plusklas
De Plusklas biedt huiswerkbegeleiding voor het plannen en structureren van huiswerk. Je leert zelfstandig je huis- en leerwerk plannen en een goede structuur aan te brengen. Daarnaast staat er iedere keer een thema op het gebied van ‘leren leren’ centraal. Het lesuur start met het thema. Na 15 minuten laten leerlingen hun planning controleren en beginnen ze met het maken van hun huiswerk.

Rots & Water – specifieke trainingen
Wanneer de klassikale weerbaarheidstraining niet  voldoende is, kan een leerling een specifieke Rots & Water training volgen, zoals:

Faalangstreductietraining
De ‘Faalangst Reductie Training’ leert je om op een andere manier met spanning om te gaan. Het neemt je angst niet weg , maar je leert omgaan met de spanningen die je voelt. De training vindt plaats in kleine groepen.

Examenstressreductietraining
Examenvrees is een soort faalangst die opspeelt bij examens of proefwerken. Door de angst om het examen niet te halen, blokkeert je normale denken en haal je een lager cijfer. Tijdens deze training leren we je omgaan met deze gedachten om blokkeren te voorkomen.

Huiswerkbegeleiding

Het Sondervick College werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met diverse locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks 3 vormen van studiebegeleiding aan in vaste lokalen binnen school. Spectrum Brabant is een social enterprise en werkt met tarieven naar draagkracht.
Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week.

In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld  door de begeleider.

Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden.
Spectrum Brabant heeft oog voor iedere individuele leerling, met ieder zijn/haar sterke kanten, maar ook zijn/haar eigen ontwikkelpunten. Hierom bieden zij begeleiding op maat, waarbij met kleine, veilige stapjes de grotere doelen bereikt worden. 

Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant.

* Lees meer over ons ondersteunings- en begeleidingsprogramma in ons ondersteuningsplan

Dyslexiebegeleiding

Op het Sondervick College zijn twee gespecialiseerde dyslexiecoaches werkzaam die een vraagbaak zijn voor leerlingen, ouders en docenten. Tijdens de lessen worden leerlingen met dyslexie begeleid door de vakdocenten. Zij zorgen ervoor dat de leerling de stof zo effectief mogelijk eigen kan maken. Brugklassers met dyslexie krijgen een dyslexietraining waarin ze tips krijgen over o.a. woordjes leren en slim teksten lezen.

Dyslexieverklaring
Brugklassers en zij-instromers met dyslexie krijgen een tijdelijke dyslexiepas. Deze pas wordt in de eerste periode van het schooljaar omgezet in een definitieve, persoonlijke pas. De dyslexiepas wordt door de dyslexiecoach en de leerling samengesteld. Hierop staat waar de leerling recht op heeft, bijvoorbeeld tijdsverlenging. Ook staat op de pas wat de verantwoordelijkheid van de leerling is. Meer informatie over dyslexie specifieke rechten lees je in het Dyslexieprotocol.

Hulpmiddelen
Leerlingen met dyslexie mogen digitale boeken van Dedicon gebruiken. Ook krijgen zij een gratis thuislicentie van het spraakprogramma ClaroRead. Het spraakprogramma dient door de leerling elk schooljaar opnieuw geïnstalleerd te worden op zijn of haar laptop. Bekijk vooraf het stappenplan en een filmpje over  het downloaden van de ClaroRead software. Het downloaden zelf doe je in een aparte downloadomgeving.

Extra ondersteuning

Soms is het nodig om meer ondersteuning in te zetten. Bijvoorbeeld leerlingen met een diagnose of kenmerken van een bepaalde ontwikkelingsstoornis. Structurele ondersteuning helpt hen om goed te functioneren op school.

Leerlingencoaches
Onze leerlingencoaches zijn specialisten op het gebied van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zij ondersteunen de leerlingen minimaal 20 lesweken en dit kan, wanneer nodig, verlengd worden. Sommige leerlingen maken hun gehele middelbare schoolcarrière gebruik van deze extra ondersteuning. De leerlingencoaches werken nauw samen met mentoren, vakdocenten, ouders en eventueel externe partners.

Aangepast traject
Wanneer leerlingen door gedrag-, motivatie- of psychosociale problemen tijdelijk niet alle reguliere lessen kunnen volgen, kunnen zij tijdelijk (maximaal 12 weken) een aangepast traject krijgen. Vaak start en eindig je de dag dan met een begeleider en volg je slechts een deel van je lessen met de klas. De overige tijd werk je zelfstandig of krijg je begeleiding om de problemen op te lossen.

Hulpverlening van buiten school
Voor sommige leerlingen is het nodig hulpverleners in te schakelen van buiten de school. Tijdens een Multidisciplinair Overleg (MDO) bespreken ouders en leerlingen en een aantal externe partners de hulpvraag. Zo kunnen leerlingen, die nog geen hulpverlening hebben, snel in beeld komen en kan de hulpverlening op elkaar afgestemd worden. Aan dit overleg neemt in ieder geval de ondersteuningscoördinator en/of psycholoog/orthopedagoog deel.

Toegang tot jeugdhulp
Op de site van gemeente Veldhoven lees je waar je terecht kunt met vragen.

Jongerenpunt
Heb je als ouder vragen over opvoeding? Of heb je als jongere vragen over opgroeien? Dan kun je terecht bij het Jongerenpunt. De samenwerkende partijen stellen zich graag aan je voor via een video.

* Lees meer over ons ondersteunings- en begeleidingsprogramma in onze schoolgids

Antipestcoördinatie

De fysieke en sociale veiligheid van onze leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk. Wij maken als Sondervick College een krachtig statement tegen pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

Antipestcoördinatoren (APC)
Het Sondervick College heeft twee antipestcoördinatoren. Zij zijn gecertificeerde en geaccrediteerde coördinatoren met kennis van de processen die plaatsvinden bij pesten en aanverwant grensoverschrijdend gedrag.