Skip to content

Schoolgids

6.
1

Schoolregels

Voor een duidelijke en veilige organisatie zijn er spelregels nodig, onze schoolregels. Deze zijn vastgelegd in het schoolreglement. Dit schoolreglement is afgeleid van de gedragscodes die gelden volgens de algemene normen en waarden.

Ziekmelding leerling

Ouders melden leerlingen ziek voor 8.30 uur via de Magister ouderapp. Of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur via 040-230 94 44. Leerlingen melden zich beter door bij de start van de schooldag dit te melden bij de verzuimcoördinator van het gebouw. In bijzondere gevallen of bij langdurige ziekte informeren de ouders de manager onderwijs van de opleiding. Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, meldt de leerling dit bij de verzuimcoördinator* in het gebouw. We nemen voordat de leerling ziek naar huis gaat contact op met een ouder/verzorger. Heeft de leerling als gevolg van afwezigheid door ziekte een toets of proefwerk gemist, neemt de leerling binnen drie dagen na terugkomst op school contact op met de vakdocent om af te stemmen wanneer het gemiste werk ingehaald wordt.
*Bij afwezigheid van de verzuimcoördinator meldt de leerling zich ziek bij de conciërge of receptie. Een leerling dient altijd eerst met een personeelslid contact te hebben, voordat deze ziek naar huis gaat.

Te laat komen

Komt de leerling te laat op school, dan gaat de leerling gewoon naar de les. De docent meldt de leerling vervolgens ‘te laat’ in het systeem. De leerling ziet hierna automatisch in Magister dat er op één van de twee opvolgende lesdagen uiterlijk 8:00 uur een meldplicht is bij de verzuimcoördinator. Wanneer een leerling een geldige reden heeft voor zijn te laat komen, dient dit direct door de leerling gemeld te worden bij de verzuimcoördinator.

Verwijdering uit de klas

Bij verwijdering (lees rode kaart) meldt de leerling zich bij het opvanglokaal. Ouders worden hiervan telefonisch dan wel schriftelijk op de hoogte gebracht.

Pauzes

De leerling blijft tijdens de pauzes op het terrein van de school (tussen fietspad en parkeergelegenheden).

Roken en vapen

Er geldt een algemeen rookverbod op de Kempen Campus, zowel voor de leerlingen, personeel als toezichthouders.

Toezicht

In pauzes en tussenuren houden surveillanten toezicht. Leerlingen dienen zich te houden aan de aanwijzingen en opdrachten van de surveillanten.

Kopiëren, printen en scannen

Het afdrukken wordt bewaakt m.b.v. beheersoftware. Alle afdrukopdrachten (kleur en zwart-wit) worden afgerekend. Het afdruktegoed van de leerlingen wordt aan het begin van het schooljaar én in januari ingesteld op €2,50. Bij de receptie in het centrale gebouw kunnen leerlingen terecht voor de opwaardering van het afdruktegoed.

Kauwgom en energydrank

Het gebruik van kauwgom is niet toegestaan in de onderwijsgebouwen. Ook mag er geen energydrank gedronken worden.

Kluisjes

Leerlingen ontvangen een kluissleutel van een kluisje in het gebouw waar ze de opleiding volgen. Het kluisje is uitsluitend bedoeld voor het opbergen van persoonlijke bezittingen en
schoolmaterialen. Voorbeelden van ‘ongewenste’ materialen en goederen zijn wapens of voorwerpen die als zodanig gebruikt kunnen worden, alcoholhoudende drank, rookwaren, drugs, vuurwerk, enz.
Er kan door de school een preventieve kluisjescontrole worden uitgevoerd, zelfs als de gebruiker daar zelf niet bij aanwezig is. De kluisjes worden geopend onder verantwoording van de
schoolleiding. Bij het aantreffen van ongewenste voorwerpen c.q. goederen wordt gehandeld in overeenstemming met het ‘Handelingsprotocol Schoolveiligheid’.

Kledingvoorschriften

Binnen de waarden en normen waar we als school voor staan mag van de leerling verwacht worden, dat hij/zij passende kleding draagt, die niet als aanstootgevend kan worden beschouwd en waarbij een open communicatie en een goed oogcontact mogelijk is. Het dragen van petten en mutsen e.d. is in de gebouwen niet toegestaan. Hoofddoekjes mogen gedragen worden, mits dit gebeurt uit religieuze overwegingen. Bij twijfel aangaande de correcte kleding is het oordeel van de manager onderwijs doorslaggevend.

Bij de praktijklessen moet de leerling, in zijn/haar eigen belang, de voorgeschreven kleding, schoeisel en (eventueel) een veiligheidsbril dragen!

Milieu

De leerlingen werken mee aan een schoon milieu door afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren en papier in de papierbakken.

Leerlingenpas

Alle leerlingen krijgen aan het begin van ieder schooljaar een nieuwe leerlingenpas. Leerlingen zijn verplicht deze altijd bij zich te hebben. Ze hebben hem nodig bij te laat komen, bij leerlingenfeesten, enz. Verder geeft de pas toegang tot allerlei faciliteiten en activiteiten. Bij verlies of beschadiging kan de leerling tegen betaling van €10,- een nieuwe aanvragen bij de receptie.

Fietsenstalling

Vanaf de Sondervick/Europalaan is een aparte fietsroute aangelegd die achter op het terrein van de Kempen Campus uitkomt. Deze route is alleen toegankelijk voor fietsers. Leerlingen stallen hun fiets in de fietsenstallingen die voor hen gereserveerd zijn.

Vuurwerk

Het is verboden vuurwerk mee naar school te nemen. Bij bezit en/of gebruik van vuurwerk volgt onmiddellijk schorsing. Bij het verhandelen van vuurwerk en andere gevaarlijke goederen wordt contact opgenomen met de politie.

Wapens

Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als wapen worden aangewend is verboden. Bij het verhandelen van dit soort voorwerpen of het in bezit hebben, wordt de politie op de hoogte gebracht.

Stimulerende middelen

Het voorhanden hebben van alcohol en drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Deze moeten worden ingeleverd. Ook handel in of verstrekken van bovenstaande middelen is verboden. Het niet navolgen van bovenstaande regel heeft onmiddellijk schorsing tot gevolg en kan leiden tot verwijdering van school.

Preventieve acties

Indien de schoolleiding het noodzakelijk acht kunnen preventief acties gehouden worden, zoals het fouilleren van leerlingen en het controleren van tassen en kluisjes.

Mobiele telefoons

Onze school is een telefoonvrije school. Leerlingen leggen vóór het eerste lesuur hun mobiele telefoon in de kluis en halen deze er pas ná het laatste lesuur weer uit. Ze kunnen er ook voor kiezen de mobiele telefoon niet mee naar school te nemen. Hetzelfde geldt voor de smartwatch en de tablet.
De docent geeft tijdig aan als een mobiele telefoon tijdens de les nodig is. 

Schade

Schade die opzettelijk of door slordigheid aan de gebouwen, de systemen, de inventaris, enz. is toegebracht, wordt verhaald (op de ouders van) de desbetreffende leerling.

Cameratoezicht

Zowel op het Campusterrein als in de gebouwen zijn camera’s geplaatst uit veiligheidsoogpunt. De afspraken die op het Sondervick College zijn gemaakt over cameratoezicht zijn in overeenstemming met de privacyregels, opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (verantwoordelijk voor regelgeving rond privacy). Bij het betreden van het terrein is duidelijk aangegeven dat er cameratoezicht is. De opgenomen beelden blijven maximaal vijf dagen bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

Het bekijken van de opgenomen beelden om veiligheidsredenen mag uitsluitend gebeuren door een lid van de schoolleiding. Indien noodzakelijk kan het lid van de schoolleiding daarbij assistentie vragen aan een collega en onder de voorwaarden dat de privacy gewaarborgd blijft. Indien noodzakelijk kan politie/justitie de beelden vorderen.

Gymkleding

Bij het sporten tijdens de gymnastieklessen is de leerling verplicht de voorgeschreven sportkleding te dragen. Die bestaat uit:
- Een zwarte korte broek of legging
- Een zwart T-shirt
De gymschoenen voor gebruik in de gymzalen moeten voorzien zijn van een profiel, dat geschikt is voor zaalgebruik. Het is niet toegestaan schoenen in de zaal te gebruiken die strepen op
de vloer veroorzaken of die buiten de gymzaal gedragen zijn.

Bijgewerkt op: 18 juni 2024