Skip to content

Schoolgids

6.
4

Rechten en plichten

Alle onderstaande genoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de
school)

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector/algemeen directeur.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglementen voor de Raden van Advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van
goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeeft.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot leerlingzaken zoals examens en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen,beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden via info@sondervick.nl.

Privacyreglement Sondervick College

Op school is in dossiers allerlei informatie verzameld over personeel, ouders en leerlingen. Deze informatie is vertrouwelijk en mag alleen worden ingezien door daartoe bevoegde personeelsleden. De school is verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Er is een Commissie van Toezicht, die tot taak heeft toe te zien op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op de juiste uitvoering van de hierop gerichte bepalingen. De Commissie van Toezicht bestaat uit één afgevaardigde uit het managementteam en twee uit de Medezeggenschapsraad (MR).

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen,ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
• noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
• noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
• passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Bijgewerkt op: 17 juni 2024