Skip to content

Schoolgids

6.
3

Verzuimbeleid

Aanwezigheidscontrole

De school kent een systeem van aanwezigheidscontrole. Docenten noteren iedere les de afwezige leerlingen. Is een leerling afwezig en is er geen melding gemaakt van verzuim door ouders/verzorgers? Dan wordt contact opgenomen met de ouder/verzorger.

Preventief verzuimspreekuur op school

Bij voortdurend verzuim (8x te laat of ongeoorloofd aanwezig) wordt de leerling aangemeld bij het preventieve spreekuur van leerplicht op school.
Wanneer het verzuim alsnog aanhoudt nodigt de adviseur leerplicht de leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek. De adviseur leerplicht kan in deze situatie ook een melding bij HALT doen.

Verlofaanvraag

Een verzoek voor regulier verlof dient tijdig schriftelijk door de ouders te worden aangevraagd bij de
leerlingcoördinator. Er kan regulier verlof worden gegeven voor:
– bruiloft of begrafenis
– bezoek aan orthodontist of tandarts
– bezoek aan huisarts of specialist/ziekenhuis
Bezoeken aan tandarts/orthodontist en dokter dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd te gebeuren.
Klik hier voor ‘Verlofformulieren

Wettelijke regelingen verlof

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer plichten vervuld moeten worden die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien gebruikgemaakt wordt van deze vorm van extra verlof dienen ouders dit minimaal twee dagen van tevoren bij de manager onderwijs van de school te melden.

Richtlijnen verlof wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders

De mogelijkheden om verlof te krijgen voor een gezinsvakantie, buiten de schoolvakanties om, zijn beperkt. Dit kan alleen op grond van de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend tot maximaal tien schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van veertien dagen als gezin op vakantie te gaan wegens de aard van het beroep. De ouder moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. De manager onderwijs van de afdeling geeft wel of geen toestemming. Toestemming wordt nooit verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de manager onderwijs van de school te worden voorgelegd. Hierbij dient sprake te zijn van ‘buiten de wil van ouders en kind gelegen omstandigheden’ en van een kennelijke onredelijkheid voor het kind wanneer geen toestemming verleend wordt.

Bijgewerkt op: 17 juni 2024