Skip to content

Schoolgids

7.
4
7.
3

Verzekeringen

Schoolongevallenverzekering

De schoolongevallenverzekering dekt de gevolgen van een ongeval, waarvoor men niet door een voorliggende verzekering verzekerd is. Het komen en gaan van en naar school, via de kortste weg, is meeverzekerd. Activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht, vallen ook onder de dekking. Schade aan kleding, brillen, fietsen, brommers e.d. veroorzaakt door een ongeval, wordt beperkt gedekt door deze verzekering.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en zij die voor de school actief zijn (zoals personeel en vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, enz.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje.

Stageverzekering

Voor scholieren die stage gaan lopen, zijn aparte clausules opgenomen in de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Bij werkoriëntatieopdrachten (korter dan 15 dagen) wordt
de aansprakelijkheid aangenomen als hierover niets afzonderlijk is geregeld in de stage- overeenkomst. Voor stages die langer duren dan 15 dagen en waarvoor een stage-overeenkomst is vastgesteld, geldt dat de aansprakelijkheid van de leerlingen is meeverzekerd voor schade die is toegebracht aan het stage-adres of aan derden tijdens de stage-activiteiten, vanaf het moment dat zij voor het verrichten van die activiteiten op het stageadres zijn gearriveerd tot het moment dat zij na het beëindigen van de activiteiten het stageadres verlaten.
Als de stage-overeenkomst geen bepalingen over aansprakelijkheid bevat rust de aansprakelijkheid, conform burgerlijk wetboek, bij de werkgever (stagebedrijf/-organisatie).

Doorlopende schoolgroepen-reisverzekering

Er is een doorlopende schoolgroepen-reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade.
Indien ouders de dekking van deze verzekering onvoldoende vinden, kunnen zij hun kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van
Bestuur GEEN aansprakelijkheid.

Annuleringsverzekering

De Raad van Bestuur heeft GEEN annuleringsverzekering voor schoolreizen afgesloten, daar dienen ouders zelf voor te zorgen.

Materiële schade

Schade die door leerlingen direct of indirect wordt toegebracht aan eigendommen van de school wordt hersteld op kosten van de leerling of de ouders. De school is niet aansprakelijk voor schade of verlies van bezittingen van leerlingen, tenzij sprake is van aantoonbare nalatigheid of verkeerd handelen. De leerling die schade heeft geleden moet de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. In geval van diefstal is dat bijvoorbeeld de dief en niet de school. De school stelt veel in het werk om schade aan de eigendommen van leerlingen
te voorkomen, zoals onder meer het beschikbaar stellen van kluisjes en cameratoezicht (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend). Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is het
vanwege veiligheid niet toegestaan horloges en/of sieraden te dragen. Neem deze dan ook liefst niet mee naar de les, maar berg ze veilig op in een kluisje. Vaak wordt bij deze lessen de gelegenheid geboden waardevolle voorwerpen op enige manier tijdens de les te verzamelen, zodat er gezamenlijk op gelet kan worden. Bedenk dat ook tijdens de lessen lichamelijke
opvoeding de eigenaar zelf verantwoordelijk blijft voor zijn spullen en dat dit niet de school is, omdat een bepaalde ‘bewaarservice’ is geboden! Gevonden voorwerpen worden bij de conciërge of de receptie bewaard. Daar kan na enige tijd nog eens gevraagd worden of een verloren voorwerp terecht is.

Bijgewerkt op: 14 juni 2024