Skip to content

Schoolgids

8.
4
8.
5
8.
3

Kwaliteitsgegevens

Op de website Scholen op de kaart.nl vind je kwaliteitsgegevens over onze school.
Kwaliteits- en opbrengstenkaarten zijn te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl

Wij hechten er waarde aan te vermelden dat de kwaliteit van een school veel meer omvat dan alleen de doorstroomcijfers. Moeilijker meetbare aspecten als bijvoorbeeld veiligheid, sfeer, aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en cultuur zijn evenzeer belangrijke indicatoren voor kwaliteit.
Wij borgen de kwaliteit door middel van:
• Het systematisch verzamelen, analyseren en delen van gegevens omtrent het onderwijsleerproces. Binnen de onderwijsteams worden hier conclusies aan verbonden en worden hier verbeteracties op uitgezet.
• Leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken (inclusief veiligheid)
• De gesprekscyclus met ons personeel waarbij de beoordeling onder meer gebaseerd is op les bezoeken en leerling enquêtes

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gemonitord door de mentor en besproken in leerlingbesprekingen en rapportbesprekingen. Naast de methode gebonden toetsen die meetellen voor het rapport nemen we in leerjaar 1 twee methode onafhankelijke toetsen af voor de kernvakken (cito 0 toets en cito 1 toets) en de saqi (welbevinden). In leerjaar 2 nemen we de cito 2 toets af. Voor elke leerling is er een cyclus van gesprekken met de mentor en ouders, leerling en mentor. Indien de ontwikkeling van de leerling niet gaat zoals verwacht, wordt extra begeleiding ingezet. Dit kan zijn in de vorm van maatwerklessen, gesprekken met een leercoach of het volgen van een training.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek

Jaarlijks worden ouders en leerlingen van diverse klassen gevraagd hun medewerking te verlenen aan de enquête ‘tevredenheidsonderzoek’. De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website Scholen op de kaart.nl.

Bijgewerkt op: 17 juni 2024